Skip to the content

Laserkeilaus

Laserkeilauksesta on tullut vakiintunut menetelmä digitaalisten maasto- ja ympäristömallien tuotannossa sekä 3D-mallintamisessa. Terratecilla on kattava kokemus laserkeilausprojekteista ja on ensimmäisiä Pohjoismaissa toimivia laserkeilauksen tarjoajia sekä lento- että mobiililaserkeilaimilla.

Laserkeilauksessa käytettävä sensori lähettää lyhyitä pulsseja ja vastaanottaa niiden kaiut. Jokaiselle pisteelle määritetään x-, y- ja z-koordinaatit ja aineistosta muodostetaan kolmiulotteinen pistepilvi. Lentolaserkeilauksessa pistetiheys neliömetriä kohden vaihtelee yhdestä yli sataan pisteeseen riippuen lentokorkeudesta ja käytetystä keilaimesta.

Lentolaserkeilaus mahdollistaa laadukkaan aineiston keruun myös alueilta, joiden kasvillisuus on tiheää. Maaston pinnanmuotoja pystytään tulkitsemaan ja laskemaan tarkasti ja luotettavasti verrattuna muihin kaukokartoitusmenetelmiin.

Pistepilviaineisto voidaan keilauksen jälkeen luokitella eri tavoin ja aineistosta saadaan eroteltua erilaiset kohteet, kuten maaston pinnanmuodot, kasvillisuus, rakennukset ja sähkölinjat.

Yleinen laserkeilaustuote on maastomalli (DTM, Digital Terrain Model), joka on erittäin käytännöllinen uuden infrastruktuurin, kuten teiden, rautateiden ja voimalinjojen, suunnittelussa. Maastomallia voidaan käyttää hyödyksi myös massalaskennassa. Lisäksi laadukas maastomalli on tärkeä perusta hyville ortokuville. Tuotamme myös pintamalleja (DSM, Digital Surface Model). Pintamallissa otetaan huomioon kaikki maanpäälliset kohteet, kuten rakennukset sekä kasvillisuus. Pintamallia voidaan hyödyntää esimerkiksi melulaskennassa sekä näkyvyysanalyyseissa.

Laserkeilaimeen voidaan integroida korkearesoluutioinen kamera. Tämä mahdollistaa pistepilviaineiston liittämisen ilmakuviin ja kuvamosaiikkien muodostamisen.

Ottakaa yhteyttä halutessanne lisää tietoa lentolaserkeilauksesta.